Bofedal laguna Santa Rosa, région Atacama

Bofedal laguna Santa Rosa, région Atacama